Dagordning vid Mölle By och Kulturförenings årsmöte söndagen den 24 mars 2024


 1. Val av ordförande, sekreterare samt justeringspersoner för årsmötet.
 2. Fråga om kallelsen till årsmötet har skett på rätt sätt.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansrapport.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår, 2025.
 7. Fastställande av övergripande verksamhetsplan och budget.
 8. Val av ordförande för föreningen.
 9. Val av övriga styrelseledamöter.
 10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 11. Val av valberedning om tre ledamöter för ett år.
 12. Behandling av motioner till årsmötet.
 13. Ordförande har ordet
 14. Övriga frågor.