Projekt Snyggt och trivsamt 2015

Uppgift

Ge förslag på åtgärder som bidrar till att göra Mölle snyggt och trivsamt. Prioriterade områden är baden, strandstädning, bekämpning av Parkslide, skyltar av alla slag samt lekplatsen och en ny så kallad multiplan.

 

Projektgrupp
Karin Aaspere
Birgitta Hansson
Gunilla Larsson
Katja Löfqvist
Margareta Medin
Christina Ullenius
Christer Wallentin

 

Strategi/målbild

ATTRAKTIVA BAD Christina presenterar en utvecklad och illustrerad version av sin tidigare PM om baden, se bilaga 1. Vi anammar den och slår fast att nyckelorden är tillgänglighet, säkerhet, lust och lek.

STATIONSOMRÅDET (1) Vi föreslår att kommunen anlägger en multi- plan på den södra delen av sportfältet. Nuvarande fotbollsplaner, beachvolleyplan och boulebanor underhålls och förbättras vid behov; (2) Runt stationshuset finns det rabatter, grusgångar, gräsmattor och bänkar; underhålls och förbättras vid behov. Ytterligare ett par bänkar skulle behövas.

HÅLL MÖLLE RENT Den ordinarie strandstädningen i april ska vara kvar. Därutöver föreslår vi att en stående städpatrull inrättas som är beredd att rycka ut när läget kräver det. Städområdet går från Sol- viken via Fågelviken till tvillingshusen på fäladen. Vi slår fast att det är kommunens uppgift att tömma papperskorgar och hundlatriner. Under somrarna behöver kärlen tömmas oftare än hittills, särskilt runt de populäraste turiststråken. Om det behövs flera papperskorgar och latriner, kan byföreningen föra fram det till kommunen.

 

 

Idéer för utveckling av Solviken och Fågelviken som attraktiva badplatser

Varma sommardagar är det mängder av människor som söker sig till Mölle. Såväl fastboende Möllebor som sommarmöllebor samlas bland stenarna längs stränderna och njuter av ljuset och havet. Solviksbadet en populär plats för alla åldrar. Fågelviksbadet är också en populär badplats. Båda ska fungera som familjebad.

Ambition: granska baden i Mölle ur barnfamiljens perspektiv och lägg till seniorernas behov. Fokus lek och säkerhet.

Badmöjligheter och vattenlek

Solviksbadet har en ganska dramatisk natur och erbjuder begränsade ytor för alla de barnfamiljer som vill breda ut sin badutrustning på ett bekvämt sätt. Det finns ingen del av stranden där man lätt går i vattnet. Alla vill bada från brygga!

Idag har vi en brygga som är i hyggligt skick vid dambadet. Även mycket populära dagar klarar vi att samsas vid badstegen.

Vid familjebadet finns också EN brygga med två stegar. Där ska gammal som ung, barn och föräldrar samsas. Det innebär köer, blockerade stegar och viss irritation. Stegen är den enda kommunikationen med vattnet och den är den enda lekutrustningen för de barn som vuxit ur barnbassängen. Bryggan ska vara en säker möjlighet för äldre eller handikappade att nå vattnet. Barnbassängen fungerar för de riktigt små barnen men blir överbelastad fina sommardagar. De litet större barnen behöver bättre badlek.

Idéer

Familjebadet skulle kunna bli mycket trevligare och roligare med några komplement. Det går att hitta på olika alternativ. Det behövs en brygga till. Det kan vara en gjuten brygga som den befintliga eller en sommarbrygga av pontoner. En flytbrygga förankrad i stranden är mycket roligare för barn. Flytbryggan kan kompletteras med en ponton förankrad några meter ut och ger möjlighet att hoppa i vattnet, vattenlek. Man kan säkert hitta fler möjligheter.
En ny brygga bör utformas så att äldre och handikappade kan nå vattnet.

För att förbättra livet på stranden kan området runt bassängen iordningsställas så att fler får plats. Exempel: Trädäck längs bassängens kant mot havet på samma sätt som nu täcker pumpar. Gräsmattan på landsidan kan förstärkas och göras trevlig för familjer att breda ut sina handdukar, leksaker, etc..

Vid bryggan är det hård konkurrens om de murade utrymmena och bearbetade ytorna. Det behövs mer ytor för solande och för alla grejor. Stenfältet mellan bassängen och solplatserna var förr utrustat med ett antal trädäck som var uppskattade solplatser. Några trädäck på stenfälten kan på ett bra sätt knyta ihop bassängen med badlivet vid bryggan.

Solviksbadet erbjuder också en liten lekplats, dvs sandlåda och några gungor. Det är en sliten lekutrustning och erbjuder begränsade aktiviteter. Här behövs också kompletteringar, tex enkel klättervägg, klättertorn eller annan utrustning för barn som lämnat sandlådeåldern och vill komplettera badet med lek på land.

 

Fågelviksbadet har en annan natur och erbjuder andra möjligheter än Solviksbadet men behöver också utvecklas för att erbjuda mer aktivitet för barnen. Fågelviksbadet har en gräsyta som ger goda möjligheter för familjer med barn och badgrejor. Fågelviken erbjuder minimal lekutrustning. Strandens stora problem är all den tång som kastas upp vid hård vind. Finns det någon tänkbar utbyggnad i anslutning till bryggan som skulle skydda stranden för tång och erosion?

Under förutsättning att tången hålls undan är stranden lättare tillgänglig för badlek för de mindre barnen än Solviken.
Idéer för Solviksbadet kan vara bra även vid Fågelviken. Pontoner, lek- och klätterutrustning kan stimulera till aktivitet.

Både i Fågelviken och i Solviken behöver buskage hållas tillbaka för att inte hindra badlivet.

Säkerhetsutrustning

Både Fågelviken och Solviken har en minimal säkerhetsutrustning, dvs livboj och rep upphängda. I Fågelviken/Wallentins brygga ligger dessutom ytterligare livboj/rep slängda.

 

Summering

Stora som små, familjer, äldre och tonåringar skulle uppskatta bättre ytor att sitta/ligga/bre ut sig på med viss bekvämlighet.

De mindre barnen, upp till 12-13-årsåldern kan stimuleras med utrustning på land för lek och klättring. Vattenlek kan bli mer spännande med pontoner.

Tonåringar hittar sina egna nöjen utefter berget i Solviken.

Alla åldrar skulle ha hjälp av ytterligare en brygga i Solviken. Det kan finnas andra lösningar än brygga, men något bör göras för att underlätta att ta sig ner i vattnet.

Som kommunen påpekat tidigare finns det ansvarsfrågor kopplade till ny utrustning. Självklart är det så. Samtidigt säger sig kommunen vilja satsa på Mölle som besöks/turistort. Det kräver en utveckling av baden.

Mölle den 24 mars 2015

Christina Ullenius

Köer på bryggan i Solviken vackra sommardagar
Bort med tagiga buskar -Trädäckk snällt för barnen
Möjligheter att skapa bekvämare platser för familjen runt bassängen och på stenfälten i Solviken.
De populära solgrottorna behöver återskapas
Populära barnbassängen i Solviken
Fågelviken. Gott om plats men kan bli trevligare med fler picknickbord.
Barnen skulle säkert uppskatta mer utmanande lekutrustning.