Integritetspolicy

Integritetspolicy – Mölle By- och Kulturförening

Föreningens behandling av dina personuppgifter

Mölle By- och Kulturförening, organisationsnummer 843001-1737, Mölle Hamnallé 2,

263 77 Mölle (nedan kallad Byföreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Byföreningens verksamhet.

 • Byföreningens mål är att tillvarata byns intressen och att främja Möllebornas samhörighet och trivsel och bidra med kulturella aktiviteter.
 • Byföreningen företräder Mölle i viktiga frågor gentemot kommunens olika organ. Medlemmarna ska hållas informerade om vad som är på gång, främst genom föreningens hemsida och Möllekuriren.
 • Byföreningen ska verka för samverkan med andra föreningar och organisationer i Mölle och när så är angeläget i övriga Kullabygden.
 • Byföreningen hyr ut lokaler i stationshuset och annexet enligt avtal.
 • De depositioner och gåvor som Byföreningen har fått ska användas enligt givarnas intentioner eller på bästa sätt.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Byföreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Byföreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker inom ramen för Byföreningens verksamhet.

Byföreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (information som Möllekuriren eller nyhetsbrev samt kallelser till aktiviteter, m.m.), utveckla Byföreningens verksamhet (ex. statistik och uppföljning) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och avgifter för uthyrning m.m.).


Vilka delar vi personuppgifter med?

Som utgångspunkt delar vi inte dina personuppgifter med andra såvida

 1. du inte särskilt har samtyckt till det,
 2. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet, eller 
 3. om uppgifterna krävs för att utveckla Byföreningens verksamhet.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.  


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Byföreningens behandling av personuppgifter sker i de allra flesta fall baserat på medlemskap. Om Byföreningen delar dina uppgifter för att utveckla verksamheten sker det med stöd av lag eller med stöd av ditt samtycke. 


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

I de flesta fall raderas dina uppgifter inom ett år eller när aktuell aktivitet är avslutad. I syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Byföreningens verksamhet sparas dina personuppgifter i undantagsfall så länge vi har ditt samtycke.

Om du säger upp ditt medlemskap i Byföreningen eller avanmäler dig från Byföreningens utskick kommer uppgifterna omedelbart att raderas. 


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i Byföreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Byföreningens behandling av dina personuppgifter. Byföreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av dina personuppgifter “utan onödigt dröjsmål” och i vart fall senast en månad efter det att begäran kom in.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad, ex.:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för,
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket,
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, och
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Du har också rätt att dra in ett samtycke och invända mot aktiviteter för att utveckla Byföreningen.

Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Byföreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

Om du vill veta mer

Har du frågor om Byföreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen. E-post: info@molle.se

Integritetspolicy antagen av styrelsen för Mölle By och Kulturförening 2022-07-04