Stadgar

Stadgar för Mölle By- och Kulturförening
 

Beslutade på årsmötet den 26 mars 2017 och på den extra föreningsstämman den 23 juli 2017.

 

1 §
Föreningens mål är att tillvarata byns intressen och att främja Möllebornas samhörighet och trivsel och bidra med kulturella aktiviteter.

2 §
Föreningen företräder Mölle i viktiga frågor gentemot kommunens olika organ. Medlemmarna ska hållas informerade om vad som är på gång, främst genom föreningens hemsida och Möllekuriren.

Föreningen ska verka för samverkan med andra föreningar och organisationer i Mölle och när så är angeläget i övriga Kullabygden.

3 §
Föreningen hyr stationshuset, annexet och ett stationsområde av kommunen enligt särskilt avtal.

4 §
De depositioner och gåvor som föreningen har fått ska användas enligt givarnas intentioner eller på bästa sätt.

5 §
Medlemskap i Mölle By- och Kulturförening är öppet för alla som stödjer föreningens mål. Medlemskapet är individuellt. Varje medlem har en röst på ordinarie och extra föreningsstämma.

6 §
Den ordinarie föreningsstämman (årsmötet) hålls senast i mars på tid och plats som bestäms av styrelsen. Då styrelsen anser det påkallat, eller då minst 1/10 av medlemmarna begär det för behandling av en viss fråga, ska en extra föreningsstämma hållas.

Ett öppet möte för information och diskussion om föreningens aktuella verksamhet ska hållas under juli.

7 §
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) och extra föreningsstämma ska ske senast 14 dagar före mötet genom föreningens hemsida och anslag på föreningens anslagstavlor.

Samtidigt med kallelse till årsmöte ska förvaltningsberättelsen vara tillgänglig. Motioner ska lämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmöte eller extra föreningsstämma.

8 §
Årsmötet väljer styrelse. Styrelsen ska bestå av ordförande plus minst fem och högst nio ledamöter, valda för ett år. Omval kan ske högst tre gånger.

Årsmötet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt eventuella andra befattningshavare.

Valbar till styrelsen är den medlem som är så bosatt att hon eller han på egen bekostnad kan inställa sig till sammanträde i Mölle under större delen av året. Flertalet styrelsemedlemmar ska vara året om-boende i Mölle.

Ordföranden och kassören tecknar föreningens firma var för sig. Räkenskapsåret ska sammanfalla med kalenderåret.

9 §
Föreningens informationskanaler är hemsidan och Möllekuriren. Styrelsen utser redaktörer för Möllekuriren respektive hemsidan. Styrelsen utser inom sig ansvarig utgivare för Möllekuriren.

10 §
Styrelsens uppgift är att verka för föreningens mål enligt 1 § och att arbeta i linje med 2–3 §. Den ska vidta åtgärder för att stationshuset ska fungera väl som samlingsplats för Mölleborna. Årsmötet fastställer övergripande verksamhetsplan samt budget. I övrigt bestämmer styrelsen inriktning och utformning av verksamheten.

11 §
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas. Ytterligare punkter kan läggas till när det är påkallat.

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för
årsmötet.
2. Fråga om kallelsen till årsmötet har skett på rätt sätt.
3. Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive bokslut.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.
7. Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt budget.
8. Val av ordförande för föreningen.
9. Val av övriga styrelsemedlemmar.
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
11. Val av valberedning om tre ledamöter för ett år.
12. Behandling av styrelsens propositioner.
13. Behandling av motioner.
14. Övriga frågor.

12 §
Förslag till ändring av stadgarna ska lämnas skriftligen till styrelsen. Beslut om ändring av stadgarna ska ske på en i behörig ordning kallad föreningsstämma. Ärendet ska kungöras i kallelsen.