Motion till årsmöte i Mölle By- och Kulturförening den 24 mars 2024

Byföreningens balans mellan kostnader och intäkter har genomgått en oroande utveckling. För 2023 har kostnaderna överstigit intäkterna och skapar ett underskott (se resultaträkningen). Budgeten för 2024 som presenterats av styrelsen pekar på ett underskott.

Byföreningen har ett antal fasta kostnader per år, till exempel hyra för stationshuset och annexet. Detta är en relativt stabil kostnad. Till dessa kommer ett antal rörliga kostnader för driften av husen, bland andra vatten, el och värme. Dessa kan man se i styrelsens ekonomiska redovisning.


Byföreningen ordnar olika arrangemang av under året. Detta är givetvis en huvuduppgift för Byföreningen och kostnaderna täcks av medlemsavgiften. Det finns undantag. Möllekuriren och vinprovningen ska täcka sina kostnader.

Alla har känt av de sista årens snabbt ökande inflation och därmed kännbara kostnadsökningar. För Byföreningen har det inneburit ökade utgifter för driften av stationshuset och annexet. Det finns ingen anledning att tro att dessa kostnader ska minska till den nivå som gällde för ett par år sedan. Medlemsavgiften har legat oförändrad sedan 2021 när Byföreningen senast tog ett beslut om höjning av medlemsavgiften. Avgiften för enskild person höjdes från 200 kronor till 250 kronor. Avgiften för familj höjdes från 300 kronor till 350 kronor per familj.


Medlemmarna har förmånen att under året ta del av ett stort antal arrangemang både inomhus och utomhus, till exempel Stora badaredagen, filmkvällar, Valborg, Midsommar. Kostnaderna för dessa arrangemang har naturligtvis ökat på grund av bland annat inflationen. Möllekuriren och vinprovningen klarar tills vidare sina kostnader och belastar inte räkenskaperna. Vad kan Byföreningen avstå från för att få en ekonomi i balans?


Det är dags att titta på det inre underhållet av stationshuset och annexet, det vill säga det underhåll som Byföreningen ska stå för. Det går att skriva en lång lista på vad som behöver göras. Det innebär kostnader som inte är budgeterade. Några insatser behövs under 2024 och 2025.

Byföreningen har haft en god ekonomi med reserver på banken. Med den kostnadsutveckling som Byföreningen drabbats av kommer reserverna att urholkas till en nivå som inte är försvarbar.


Slutsats

Byföreningen behöver öka intäkterna. Det kan åstadkommas på flera sätt, till exempel höjning av hyrorna för lägenheten och andra föreningars användning av lokalerna. Föreningarna är känsliga för hyreshöjningar. För en bättre stabilitet i Byföreningens ekonomi behöver hyreshöjningar kompletteras med en höjning av medlemsavgiften, som varit oförändrad efter beslutet om höjning 2021. (Se ovan)


Motion om höjning av medlemsavgiften för 2025

Jag yrkar på att medlemsavgiften mot bakgrund av ovanstående skäl höjs från och med 2025 till 300 kronor för enskild medlem och till 400 kronor för familj.


Mölle den 1 mars 2024

Christina Ullenius