Projekt Kullamodellen - Vinnovaansökan 2022

Byföreningen beslutade i maj 2022 att inlämna en ansökan till Vinnova om finansiering av projektet Kullamodellen. Projektet har företaget Trivektor som samarbetspartner.

iVinnova finansierar projektet med 1,5 miljoner kronor i två år.

Ansökan till Civilsamhällets lösningar för klimatomställning.

Projektet finansieras genom ett anslag från Vinnova på två år.

Svensk projektsammanfattning

Projektets syfte är att åstadkomma en förändring av beteendemönster genom att erbjuda alternativa mobilitetslösningar till bilism kopplat till vistelse i natur och miljö.

För Mölle by och inte minst Kullabergs Naturreservat har de senaste årens dramatiska ökning av ”hemestrande” inneburit stora påfrestningar för klimat och natur, då de flesta väljer bilen som transportmedel. Mätningar under 2021 visar att över 2000 bilar per dag kör igenom detta känsliga område under högsäsong, en ökning med över 60%.

Utmaningen är inte ny och försök har gjorts under många år att adressera den utan framgång. Det finns idag större förutsättningar att lyckas.

 • Miljö- och klimatdiskussionen är helt annan idag. Människor är mottagliga för att förändra sitt beteende för klimatets bästa.
 • Det finns teknologiska lösningar idag som gör att vi kan erbjuda alternativ till bilen som transportmedel.

 

Mot den bakgrunden bedömer vi att det finns en mycket hög genomförandegrad för projektet. Vi vet dessutom att boende såväl som näringsidkare i området är positiva till idéerna bakom projektet.

Vi kommer geomföra en pilot med uthyrning av transporteffektiva elfordon under säsongen 2023 och efter uppföljning med justering av konceptet genomföra en ny pilot 2024.
Kund- och invånarattityder såväl som faktiska beteenden kommer att följas upp.

Mölle Byförening har ett upparbetat samarbete med Länsstyrelsen Skåne och vidare samarbete kommer sökas inom ramen för detta projekt för deras arbete med minskad biltrafik som de kommer driva tillsammans med Höganäs Kommun.

Kullamodellen kommer vara kopierbar och skalbar såväl inom som utanför Sveriges gränser. Research har visat att det inte finns några tydliga referenser med samma komplexitet som Mölle/Kullaberg.

 1. Kort beskrivning och bakgrund

1.1 Kort om projektidén

Projektet syftar till att minska bilismen som primärt fortskaffningsmedel för turism inom känsliga naturomgivningar under högsäsong. Genom att tillhandahålla transporteffektiva och eldrivna alternativ kommer projektet vara startskottet för en större omställning där den privata bilens dominans minskar. Hållbar mobilitet för ekovänlig turism gör det lättare för besökare att ta sig till Mölle utan att äventyra attraktiviteten området har att erbjuda. Som en synergi och parallell effekt kommer näringslivet i området att gynnas genom hållbar tillgänglighet och klimatvänlig konsumtion.

1.2 Omvärlds- och behovsanalys

De utmaningar som Mölle och Kullabergs Naturreservat tvingas hantera i form av snabbt ökande besöksantal med tillhörande biltrafik under högsäsong är inte unikt, utan återfinns på en rad ställen i Sverige. Likväl finns det idag få eller inga fungerande lösningar för den komplexitet som Kullaberg representerar genom sin omfattande areal och känsliga naturområden. Det finns inspiration att hämta från utlandet där den typ av reglering som projektet syftar till tillämpas i högre omfattning. Sverige ligger efter inom detta område, vilket dels beror på allemansrätten och krav på individuell tillgänglighet, dels på att trängsel tidigare inte varit ett problem. Emellertid kan behovet av tillgänglighet inte få gå ut över natur, kulturmiljö och klimat på det sätt som idag sker. Pandemin har även förändrat spelplanen genom ett ökat intresse för naturen, samt ett ökat bilberoende för den typ av besöksresor som är vanligast förekommande i området. Biltrafiken har ökat med drygt 60% under högsäsong de senaste åren. Det saknas i dagsläget ett adekvat utbud av kollektivtrafik och uthyrning av mer transporteffektiva färdmedel. Dessutom finns liten eller ingen erfarenhet av att planera för eller erbjuda säsongsbetonade eller temporära tjänster anpassade för målgruppen besökare.

Traditionellt arbetar ansvariga offentliga aktörer med permanenta lösningar, dvs lösningar som ska vara hållbara över hela året och över flera år. Vi kommer verka för att införa ett nytt och flexibelt sätt att arbeta inom ramen för projektet som baserar sig på tillfälliga (men långsiktigt hållbara) lösningar för den sommarperiod då problemet som vi ska lösa uppstår och som ställer krav på de offentliga aktörerna att skapa och godkänna tillfälliga lösningar. Det kan t ex gälla tillfällig infartsparkering, leasing av elfordon under sommarmånader, tillfällig vägtrafikreglering, tillfälliga trafikhinder osv.

Under sommaren 2021 genomfördes en marknadsundersökning i samband med att ett begränsat antal elfordon hyrdes ut och resultatet av den studien visar på ett stort behov från många olika målgrupper, t ex besökare som kommer med bil men som tycker upplevelsen blir trevligare genom att färdas på elfordon, permanentboende som tycker korta bilresor är onödiga och hellre hyr en elcykel, seglare som behöver ett alternativ att ta sig till närmaste affär, personer med funktionsvariation som kan uppleva naturen mer nära i en golfbil, osv. Totalt sett så är det väldigt många korta bilresor inom byn som försvinner när det finns ett alternativ för resan.

Behovsanalys och nyttiggörande:

Framför allt fyra grupper kommer gynnas av projektet och dess resultat:

 • ·  Turister och besökare gynnas genom att fler alternativ till att besöka Kullaberg skapas samt att området upplevs som mer attraktivt med mindre biltrafik och trängsel.
 • ·  Boende och näringsidkare kommer få en bättre trafik- och boendemiljö, med bibehållen eller bättre tillgänglighet och med förbättrade förutsättningar att bedriva verksamheter inom området.
 • ·  Länsstyrelsen som ansvarig och förvaltare för naturreservatet gynnas av mindre slitage på naturmiljön när biltrafiken minskar.
 • ·  Väghållarna inom området (Höganäs kommun och Trafikverket) gynnas av lägre belastning på trafiknätet, vilket på kort sikt ökar trafiksäkerheten och på lång sikt minskar kostnaderna för drift och underhållsåtgärder. Höganäs kommun gynnas också av ett mer attraktivt område vilket kan ge ökade besöksströmmar till kommunen och förutsättningar för företagande.

Samtliga fyra grupper kommer involveras i projektet. Boende och näringsidkare genom Mölle byförening, turister och besökare genom de aktiviteter som projektet skapar och Länsstyrelsen, Höganäs kommun och Trafikverket genom parallella projekt som kommer genomföras med syfte att minska påverkan på naturreservatet.

 

 1. Potential

2.1 Syfte och mål

Syftet med projektet är testa temporära lösningar i ett säsongsbetonat område för att minska beroendet av den privata bilen för rekreationsresande och därmed minska de problem som det ger upphov till: trängsel på vägarna, felparkerade bilar, slitage på naturen, låg trafiksäkerhet och mindre attraktiv närmiljö. Målet är att genomföra demonstrationsprojekt under två säsonger på högsommaren med transporteffektiva och el-drivna färdmedel som minskar bilåkandet i Mölle och Kullaberg och visa på potentialen.

Demonstrationsprojekten kommer bidra till minskad påverkan i framför allt Mölle samhälle, men även Kullaberg naturreservat. Projektet ligger i linje med det arbete som länsstyrelsen och Höganäs kommun sätter igång och som har som mål att förbättra

trafiksituationen samt bevara Kullabergs historiska och kulturella arv. Målet är även att verka för ett nytt sätt att arbeta och planera tillfälliga (men långsiktigt hållbara) lösningar för den sommarperiod då problemet med stora biltrafikflöden är som störst. Detta görs i samverkan med de offentliga aktörer som har rådighet.

Projektet ligger väl i linje med det övergripande transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Vi ser att vi i första hand kommer bidraga till följande mål inom Agenda 2030;

#3 God hälsa och välbefinnande
#9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur #10 Minskad ojämlikhet
#11 Hållbara städer och samhällen
#12 Hållbar konsumtion och produktion
#13 Bekämpa klimatförändringarna
#15 Ekosystem och biologisk mångfald

 

 

Enkelriktat?
Infartsparkering
Sommar i Mölle

2.2 Testa och vidareutveckla

Projektet handlar om att genomföra fullskaliga piloter med transporteffektiva eldrivna fordon under sommarsäsongerna 2023 och 2024. Efter testet 2023 kommer en gedigen utvärdering och analys av erfarenheterna göras, som bäddar för fortsatt arbete 2024 och säsongerna därefter. Demonstrationsprojekten ska utvecklas av Mölle byförening som ett sätt att skapa involvering och ägandeskap från boende och näringsliv. Byföreningen kommer inom ramen för projektet ha en aktiv roll som kopplar an till ett större förändringsarbete som Höganäs kommun och länsstyrelsen driver. Demonstrationerna kommer också synkas med dessa aktörers arbete.

Som en första aktivitet samlas boende och näringsidkare i Mölle genom Mölle byförening för att tillsammans arbeta fram möjliga åtgärder som kan genomföras. Åtgärderna kommer bearbetas vidare till en handlingsplan och de med störst potential för genomförande under säsongen 2023 väljs ut och bearbetas vidare. Övriga åtgärder ska ses som grunden i ett arbete som kan genomföras på kort sikt, inom 5 år.

Handlingsplanen delges övriga organisationer som verkar på Kullaberg, framför allt Höganäs kommun, länsstyrelsen och Trafikverket, och åtgärderna synkas med och ger inspel till deras arbete för att få maximal effekt. Projektet kommer testa olika typer av fordon och undersöka hur behovet ser ut.

Demonstrationsprojekten kommer utvärderas och analyseras för att skapa bästa förutsättningar för en fortsättning kommande säsonger. Såväl kund- och invånarattityder som faktiska beteenden kommer att följas upp. Dessutom kommer affärs- och finansieringsmodeller dokumenteras. Kunskapen från demoprojekten första säsongen kommer ligga till grund för utvecklingen av demoprojekten sommaren 2024, samt för beslut och investeringar om fortsatta hållbara transportlösningar för Mölle och Kullabygden.

 

2.3 Skalning och spridning

Demonstrationsprojekten kommer visa på potentialen och behovet av miljövänliga transportlösningar för en besöksort med stora turistströmmar under en kort tid på året. Det finns flera platser i Sverige med liknande utmaningar vilket gör lösningarna att lösningarna kommer kunna spridas. Att byföreningen är involverad i framtagande, genomförande och utvärdering borgar för att de testade tjänsterna kan bli återkommande. Synkningen med det arbete Höganäs kommun och länsstyrelsen genomför är också av stor vikt för att lösningen blir långsiktig. Genom Trivector kommer erfarenheterna spridas på relevanta konferenser i Sverige och utomlands och i seminarier som når företrädare i hela Sverige inom både besöksnärings- och trafikplaneringsbranschen. En erfarenhetsworkshop planeras hösten 2023 dit destinationer i Sverige bjuds in och erfarenheter utbyts.

 1. Aktörer

3.1 Projektparter och övriga samarbeten

Mölle byförening – koordinator för projektet och den aktör som driver arbetet. Föreningen har på årsmötet 2022 beslutat att projektet är prioriterat. Mölle byförening är ansvarig för kontakter och förankring med boende, det lokala näringslivet och samverkansparter, samt genomförande av demonstrationsprojekten.

Trivector Traffic AB – stöd till Mölle byförening i projektledning av projektet. Trivector är expertstöd i frågor som rör trafik och hållbar mobilitet och ansvarar för att leda arbetet med att ta fram handlingsplan, utveckla demonstrationsprojekten och stötta byföreningen i genomförandet. Trivector ansvarar även för arbetet med utvärdering och analys av resultaten samt spridningsaktiviteter. Trivector Traffics medverkan är beslutad av ledningsgruppen.

Övriga intressenter till projektet är Höganäs kommun och Länsstyrelsen i Skåne som parallellt driver ett arbete med målet att minska biltrafikens påverkan i området. Även Trafikverket och Region Skåne kommer delges information från projektet löpande.

Boende och det lokala näringslivet, samt Krapperups stiftelse kommer involveras i form av deltagande i att utarbeta åtgärder och demonstrationsprojekt, event som anordnas, förankring och uppföljning av projektet. Projektet vill skapa förutsättningar och uppmuntra lokala aktörer att bidra med tjänster som stärker lokalsamhället och den hållbara utvecklingen av området.

3.2 Målgrupp och användare

Följande effekter förväntas för målgrupperna:

 •  Besökare som kommer med bil eller husbil ges möjlighet att uppleva Mölle och Kullaberg med alternativa färdmedel vilket ger en mer attraktiv upplevelse
 •  Permanentboende ges ett alternativ till korta bilresor. En förbättrad trafiksituationen leder till ökad livskvalitet och minskad risk för olyckor.
 •  Seglare ges alternativ för att ta sig till närmaste affär och annan service
 •  Sommarjobbande ungdomar blir mer oberoende skjutsande föräldrar
 •  Personer med funktionsvariation kan uppleva naturen mer nära i ett elfordon
 •  Näringsidkare gynnas av att verka i en mer attraktiv omgivning
 •  Väghållare gynnas långsiktigt av lägre belastning på vägnätet vilket minskar underhållskostnader. Kortsiktigt bidrar en minskad biltrafik till färre akuta problem och konflikter.

Samtliga målgrupper gynnas av ökad fysisk rörelse vilket är positivt för hälsan. Dessutom minskar påverkan och slitaget på natur- och kulturmiljön.

3.3 Tvärsektoriell samverkan

Nära samarbete kommer sökas med Höganäs kommun och länsstyrelsen, med förhoppningen att detta projekt blir en del av annat arbete som genomförs parallellt och att byföreningen ingår som intressent i ett långsiktigt samarbete för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Mölle och Kullaberg.

Projektet kommer stärka byföreningens, de boendes och näringsidkarnas möjligheter att konkret förbättra sin livsmiljö, både genom att minska befintliga problem och att långsiktigt stärka attraktiviteten och livskvaliteten i området. Demonstrationerna kommer visa på vilka möjligheter en byförening har att driva den här typen av projekt, vad det innebär i form av tid och engagemang och vilka långsiktiga affärsmöjligheter som finns.

Projektledning

Fler kommer att knytas till projektet

Styrgrupp

Mats Jönsson, Byföreningens ordförande,

Birgitta Hansson

 

Projektledare

Tin Josefsdotter

 

Projektgrupp

Fiona Dunne

Petruska Rogmark

Charlotte Westrell

Trivector

Caroline Mattsson, Trivector, del-projektledare

Caroline Ljungberg-Toulson, Trivector, del-projektledare