Revisionsberättelse


Till årsmötet i Mölle By- och Kulturförening


Rapport om årsredovisningen

Vi har granskat balans- och resultaträkning för Mölle By- och Kulturförening

Styrelsens ansvar för balans- och resultaträkning

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en balans- och resultaträkning som ger en

rättvisande bild av föreningens finansiella ställning och som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Revisorns ansvar.

Vårt ansvar är att uttala oss om balans- och resultaträkningen på grundval av vår revision. Vi har

utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har utfört revisionen för att uppnå rimlig

säkerhet i att balans- och resultaträkning inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har balans- och resultaträkning upprättats i enlighet med god redovisningssed

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den

31 december 2023 liksom dess finansiella resultat för året.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med balans- och resultaträkningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och författningar samt stadgar

Utöver vår revision av balans- och resultaträkning har vi även reviderat styrelsens förvaltning för

räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi

har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mölle 2024-03-06


Åke Järnblad.                      Stig Creutzfeldt